Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48912
Title: Government policies on resource management and improvement of the livelihood of local people in the Ca River Basin, Vietnam
Other Titles: Chính sách của chính phủ về quản lý tài nguyên và cải thiện sinh kế của người dân địa phương trong lưu vực sông Cả, Việt Nam
Authors: Hanoi Agricultural University
Keywords: Forests
Rừng
Resource management
Quản lý tài nguyên
Ca River Basin
Khu vực sông Cả
Abstract: Nghiên cứu của HAU chỉ ra rằng độ che phủ rừng và chất lượng rừng đã giảm ở Nghệ An trong thập kỷ qua, đặc biệt là ở lưu vực sông Cả.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2001-10
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • repsi_hau_execsum.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 116,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.