Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48947
Title: Democratic Decentralization of Natural Resources Institutionalizing popular participation
Other Titles: Phân cấp dân chủ tài nguyên thiên nhiên Thể chế hóa sự tham gia phổ thông
Authors: Jesse Ribot
Keywords: Governance
Chính phủ
Natural Resources
Nguồn tài nguyên thiên nhiên
Abstract: Bản tóm tắt này trình bày những phát hiện sơ bộ và khuyến nghị từ nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên trong các nỗ lực phân cấp trên toàn thế giới.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2002-10
Type: Báo cáo
Extent: 38 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ddnr_full_revised.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.