Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48955
Title: Building on the Kyoto Protocol Options for Protecting the Climate
Other Titles: Xây dựng Nghị định thư Kyoto Các tùy chọn để bảo vệ khí hậu
Authors: Edited by Kevin A. Baumert, Odile Blanchard
Silvi Llosa, James Perkaus
Keywords: Climate
Khí hậu
Kyoto Protocol
Nghị định thư Kyoto
Abstract: Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu để bổ sung Nghị định thư và Công ước khí hậu ở Kyoto, bao gồm các đề xuất nhằm thu hút cả các nước phát triển và đang phát triển trong việc bảo vệ khí hậu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2002-10
Type: Báo cáo
Extent: 265 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • opc_full.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.