Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48956
Title: Working 9 to 5 on Climate Change An Office Guide
Other Titles: Hội thảo về biến đổi khí hậu Hướng dẫn cho khu vực văn phòng
Authors: Samantha Putt del Pino, Pankaj Bhatia
Keywords: Energy
Năng lượng
Climate Change
Biến đổi khí hậu
Abstract: Dựa trên kinh nghiệm đạt được khi thực hiện cam kết giảm CO2 của WRI, hướng dẫn này giúp các tổ chức văn phòng khác hiểu được biến đổi khí hậu và các bước thực tế họ có thể thực hiện để đo lường và giảm lượng khí thải CO2.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2002-12
Type: Báo cáo
Extent: 70 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • tai_user_instructions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.