Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48970
Title: Mobilizing Climate Investment The Role of International Climate Finance in Creating Readiness for Scaled-Up, Low-Carbon Energy
Other Titles: Huy động đầu tư cho khí hậu Vai trò của tài chính khí hậu quốc tế trong việc tạo nên năng lượng carbon thấp
Authors: Clifford Polycarp, Louise Helen Brown
Xing Fu-Bertaux
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
India
Ấn Độ
Energy
Năng lượng
Abstract: Hạn chế việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2°C so với mức trước công nghiệp sẽ đòi hỏi hàng tỷ đô la đầu tư mỗi năm để giảm thiểu khí thải nhà kính và chuyển sang con đường phát triển với sự phát thải thấp. Báo cáo này dựa trên kinh nghiệm của 6 quốc gia đang phát triển.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-02
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mobilizing_climate_investment.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.