Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48972
Title: Power Sector Opportunities For Reducing Carbon Dioxide Emissions: Missouri
Other Titles: Cơ hội ngành năng lượng để giảm phát thải carbon dioxide: Missouri
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Climate
Khí hậu
Abstract: Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm phù hợp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-12
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • MO_fact_sheet_summary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 541,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.