Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48974
Title: Power Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Minnesota
Other Titles: Cơ hội cho ngành năng lượng để giảm phát thải carbon dioxide: Minnesota
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Climate
Khí hậu
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-01
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mn_fact_sheet_final_01_03_14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 581,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.