Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48991
Title: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization
Other Titles: Chính sách phân cấp tài nguyên thiên nhiên
Authors: Jesse Ribot
Keywords: Governance
Chính phủ
Natural Resource
Nguồn tài nguyên thiên nhiên
Decentralization
Phân cấp
Abstract: Được thiết kế để nâng cao ý thức về các câu hỏi liên quan đến định nghĩa và ứng dụng quản trị môi trường tốt hơn đối với việc phân cấp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2004-9
Type: Báo cáo
Extent: 154 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wait_for_democracy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 985,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.