Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48996
Title: Map of SBSTA Submissions: REDD+ Safeguard Information System
Other Titles: Bản đồ các đơn nộp của SBSTA: Hệ thống thông tin bảo vệ REDD +
Authors: Gaia Larsen, Florence Daviet
Daniela Rey
Keywords: Forests
Rừng
Information System
Hệ thống thông tin
Abstract: Vào tháng 6 năm 2011, Cơ quan Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật (SBSTA) của UNFCCC đã yêu cầu nộp tài liệu hướng dẫn cho "hệ thống thông tin tự vệ" của REDD +. Cho đến nay, đã có 26 nhóm gửi; Tài liệu này mô tả và tóm tắt những bài nộp đó.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2012-02
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • map_of_sbsta_submissions.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 540,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.