Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49003
Title: Mainstreaming Climate Change Considerations at the Multilateral Development Banks
Other Titles: Các cân nhắc về biến đổi khí hậu tại các ngân hàng phát triển đa phương
Authors: Smita Nakhooda, Jon Sohn
Kevin Baumert
Keywords: Climate
Khí hậu
Climate Change
Biến đổi khí hậu
Development Banks
Ngân hàng phát triển
Multilateral Development Banks
Ngân hàng phát triển đa phương
Abstract: Bài báo cáo điều tra mức độ giới hạn mà các vấn đề biến đổi khí hậu đã được đưa vào các chiến lược hỗ trợ quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới đối với cho vay ngành năng lượng và cho vay dự án. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị cải cách để cải thiện các hoạt động của Ngân hàng.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2005-07
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • mainstreaming_climate_change.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.