Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49010
Title: Transparency Issues with ACEA Agreement
Other Titles: Các vấn đề minh bạch với Thỏa thuận ACEA
Authors: Fred Wellington, Amanda Sauer
Philipp Mettler, Gabriela Grab Hartmann
Keywords: Business
Kinh doanh
Agreement
Hiệp định
Abstract: Mục tiêu thỏa thuận ACEA trong năm 2008 sẽ đòi hỏi chi phí cho ngành có khả năng phân phối khác nhau giữa các công ty thành viên. Tuy nhiên, các chi phí này, cùng với ý nghĩa cạnh tranh vẫn đang còn tiềm ẩn.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2005-3
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • acea_driving_blindly.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 210,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.