Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49021
Title: Multilateral Development Bank Lending through Financial Intermediaries: The Environmental and Social Challenges
Other Titles: Ngân hàng phát triển đa phương cho vay thông qua trung gian tài chính: Những thách thức về môi trường và xã hội
Authors: Jon Sohn, Atiyah Curmally
Christopher Wright
Keywords: Finance
Tài chính
Environmental
Môi trường
Social
Xã hội
Multilateral Development
Phát triển đa phương
Abstract: Bản tóm tắt chính sách này xem xét các hạn chế của các biện pháp MDB để đánh giá và giám sát các tác động môi trường và xã hội của các khoản đầu tư tiểu dự án phát sinh từ việc cho vay của họ thông qua các tổ chức Trung gian Tài chính.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2005-6
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_mdb_lending.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 265,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.