Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49029
Title: Greenhouse Gas Data and International Climate Policy
Other Titles: Dữ liệu khí nhà kính và chính sách khí hậu quốc tế
Authors: Tim Herzog, Jonathan Pershing
Kevin A. Baumert
Keywords: Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
International Climate Policy
Chính sách khí hậu quốc tế
Climate Policy
Chính sách khí hậu
International Climate
Khí hậu quốc tế
Abstract: Cung cấp một đánh giá toàn diện về phát thải khí nhà kính (GHG) của thế giới ở các mức toàn cầu, quốc gia, ngành và nhiên liệu và xác định ý nghĩa của dữ liệu cho hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2005-12
Type: Báo cáo
Extent: 132 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • navigating_numbers.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.