Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49031
Title: Greenhouse Gas Data and International Climate Policy
Other Titles: Dữ liệu khí nhà kính và chính sách khí hậu quốc tế
Authors: Tim Herzog, Jonathan Pershing
Kevin A. Baumert
Keywords: Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
International Climate Policy
Chính sách khí hậu quốc tế
Climate Policy
Chính sách khí hậu
Climate
Khí hậu
International Climate
Khí hậu quốc tế
Abstract: Cung cấp một đánh giá toàn diện về phát thải khí nhà kính (GHG) của thế giới ở các mức toàn cầu, quốc gia, ngành và nhiên liệu và xác định ý nghĩa của dữ liệu cho hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2005-12
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • navigating_numbers_journalist_guide.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 609,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.