Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49045
Title: Greening the tax code
Other Titles: Xanh hóa mã số thuế
Authors: Craig Hanson, David Sandalow
Keywords: Energy
Năng lượng
Tax code
Mã số thuế
Tax
Thuế
Abstract: Bản tóm tắt chính sách này, được tác giả bởi Viện Brookings và Viện Tài nguyên Thế giới, kiểm tra các xâm nhập tài khóa vừa tăng doanh thu và giúp cải thiện chất lượng môi trường.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-4
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • greening_the_tax_code.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 722,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.