Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49047
Title: Investing in Sustainable Energy Futures Multilateral Development Banks' Investments in Energy Policy
Other Titles: Đầu tư cho tương lai năng lượng bền vững Đầu tư của các ngân hàng phát triển đa phương vào chính sách năng lượng
Authors: Athena Ballesteros, Smita Nakhooda
Keywords: Energy
Năng lượng
Energy Policy
Chính sách năng lượng
Sustainable Energy
Năng lượng bền vững
Abstract: Báo cáo này nghiên cứu về các khoản vay được cung cấp bởi các Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) cho các nước đang phát triển về chính sách điện từ năm 2006-2008. Bên cạnh đó còn xem xét các chính sách, quy định và năng lực thể chế trong ngành điện nhằm định hướng cho đầu tư công và tư nhân.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-04
Type: Báo cáo
Extent: 50 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • investing_in_sustainable_energy_futures.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.