Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49060
Title: In Deep Water Weak Governance and the Gulf Oil Spill, a 30-Year Timeline
Other Titles: Vùng nước sâu Quản trị yếu và sự cố tràn dầu vùng Vịnh, khoảng thời gian 30 năm
Authors: Alisa Zomer, Lindsay Conlon
Keywords: Energy
Năng lượng
Governance
Quản trị
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Bài viết đánh giá trên phạm vi rộng về các quyết định, chính sách, người tham gia và các sự kiện hình thành nên bối cảnh gây nên sự cố tràn dầu tháng 4 năm 2010 ở Vịnh Mexico. Bài viết này nhằm phục vụ như một công cụ tài nguyên và tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, học giả và nhà báo quan tâm ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-02
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • in_deep_water.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.