Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49061
Title: Implementation Strategies for Renewable Energy Services in Low-Income, Rural Areas
Other Titles: Chiến lược thực hiện các dịch vụ năng lượng tái tạo ở khu vực nông thôn, thu nhập thấp
Authors: Logan Yonavjak, Emily Norford
Athena Ballesteros, Tom Nagle
Susan Alzner
Keywords: Energy
Năng lượng
Finance
Tài chính
Energy Services
Dịch vụ năng lượng
Low-Income
Thu nhập thấp
Rural Areas
Vùng nông thôn
Abstract: Đây là phần đầu tiên trong chuỗi ba bản tóm tắt vấn đề, dựa trên hội thảo ba ngày do WRI và DOEN Foundation tổ chức vào tháng 3 năm 2012. Thông qua hội thảo và các cuộc phỏng vấn sau đó, WRI đã tập hợp kinh nghiệm của 25 doanh nghiệp, tổ chức năng lượng định hướng xã hội và các nhà tài chính.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-02
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.