Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49077
Title: Nature’s Benefits in Kenya: An Atlas of Ecosystems and Human Well-Being
Other Titles: Lợi ích thiên nhiên ở Kenya: Tập bản đồ hệ sinh thái và sức khỏe con người
Authors: Norbert Henninger, Florence Landsberg
Keywords: Forests
Rừng
Ecosystems
Hệ sinh thái
Nature’s Benefits
Lợi ích thiên nhiên
Kenya
Abstract: Báo cáo này cung cấp một cách tiếp cận mới để tích hợp dữ liệu không gian về nghèo đói và hệ sinh thái ở Kenya. Nó được xác nhận bởi năm Thư ký Thường trực ở Kenya và với Lời nói đầu của Wangari Maathai (người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2004).
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-5
Type: Báo cáo
Extent: 164 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • kenya_atlas_fulltext_150.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.