Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49098
Title: Paying for Environmental Performance: Estimating the Environmental Outcomes of Agricultural Best Management Practices
Other Titles: Chi phí cho hiệu suất môi trường: Ước tính kết quả môi trường của thực tiễn quản lý nông nghiệp tốt nhất
Authors: Jenny Guiling, Jonathan St. John
Keywords: Water
Nước
Environmental
Môi trường
Environmental Performance
Hiệu suất môi trường
Agricultural
Nông nghiệp
Abstract: Báo cáo trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để ước tính kết quả môi trường có thể được sử dụng để phân bổ hiệu quả tài trợ bảo tồn, và những bước bổ sung nào là cần thiết để cải thiện quá trình này?"
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-5
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • policynote_agbrief_equations.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 883,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.