Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49101
Title: Grounding Green Power Bottom-Up Perspectives on Smart Renewable Energy Policy in Developing Countries
Other Titles: Căn cứ năng lượng xanh Quan điểm từ dưới lên về chính sách năng lượng tái tạo thông minh ở các nước đang phát triển
Authors: Lutz Weischer, Davida Wood
Athena Ballesteros, Xing Fu-Bertaux
Keywords: Energy
Năng lượng
Green Power
Năng lượng xanh
Energy Policy
Chính sách năng lượng
Smart Renewable
Tái tạo thông minh
Abstract: Bài viết này xác định các phần chính của chính sách năng lượng tái tạo thông minh ở các nước đang phát triển, tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Nó cũng cung cấp các khuyến nghị để tối đa hóa hiệu quả của hỗ trợ quốc tế để triển khai các chính sách về năng lượng tái tạo.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-05
Type: Báo cáo
Extent: 50 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • grounding_green_power.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.