Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49109
Title: What 2007 Plantings Could Mean for the Environment
Other Titles: Năm 2007 có thể có ý nghĩa gì đối với môi trường
Authors: Liz Marshall
Keywords: Energy
Năng lượng
Environment
Môi trường
Abstract: Luật pháp Hoa Kỳ đã khởi động ngành công nghiệp ethanol, nên ưu tiên ít hơn vào việc mở rộng ngành công nghiệp và nhiều hơn nữa vào một sự tiến hóa mang lại nhiều lợi ích nhất cho an ninh môi trường và năng lượng.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-6
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • policynote_thirstforcorn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 373 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.