Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49111
Title: Weighing U.S. Energy Options: The WRI Bubble chart
Other Titles: Cân nhắc các lựa chọn năng lượng của Hoa Kỳ: Biểu đồ bong bóng WRI
Authors: John Venezuela, Jeff Logan
Keywords: Energy
Năng lượng
U.S. Energy
Năng lượng Hoa Kỳ
Abstract: Các quyết định về chính sách năng lượng phải xem xét các tác động và sự đánh đổi đối với cả an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Phân tích này đánh giá một loạt các lựa chọn năng lượng hiện đang được xem xét và minh họa mức độ mỗi lựa chọn giải quyết từng thách thức này.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-7
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • weighing_energy_options.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.