Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49113
Title: Glossary of Financing Instruments
Other Titles: Thuật ngữ của các công cụ tài chính
Authors: Shally Venugopal, Aman Srivastava
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
Financing Instruments
Công cụ tài chính
Abstract: Tài liệu này cung cấp bảng chú giải các công cụ tài chính và cơ chế của các công cụ này. Các định nghĩa này có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người có quyền quyết định chính sách trong khu vực công nhằm hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho khu vực tư nhân.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2012-08
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • glossary_of_financing_instruments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 508,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.