Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49115
Title: Assessing U.S. Farm Drainage Can GIS Lead to Better Estimates of Subsurface Drainage Extent?
Other Titles: Đánh giá thoát nước trang trại Hoa Kỳ GIS có thể dẫn đến các ước tính tốt hơn về mức độ thoát nước dưới bề mặt không?
Authors: Zachary Sugg
Keywords: Water
Nước
Farm Drainage
Thoát nước trang trại
Subsurface Drainage
Thoát nước dưới bề mặt
Abstract: Các hệ thống thoát nước "ngói" mở rộng trên các trang trại Corn Belt có ý nghĩa quan trọng đối với ô nhiễm chất dinh dưỡng trong nước mặt, đáng chú ý là "vùng chết" thiếu oxy ở Vịnh Mexico. Thật không may, dữ liệu thoát nước hiện tại đã lỗi thời và không nhất quán.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-8
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • assessing_farm_drainage.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.