Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49116
Title: Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories An Accounting and Reporting Standard for Cities
Other Titles: Quyết định toàn cầu về kiểm kê lượng khí thải nhà kính quy mô cộng đồng: Chuẩn mực kế toán và báo cáo cho các thành phố
Authors: Wee Kean Fong, Michael Doust
Chang Deng-Beck
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas
Khí thải nhà kính
Abstract: WRI, Nhóm lãnh đạo khí hậu thành phố C40 và Chính phủ bền vững (ICLEI) của ICLEI đã hợp tác để tạo ra một tiêu chuẩn Nghị định thư GHG cho các thành phố: Quyết định toàn cầu về kiểm kê khí thải nhà kính quy mô cộng đồng (GPC).
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-12
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.