Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49119
Title: Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
Other Titles: Tiêu chuẩn khí nhà kính đối với hoạt động của doanh nghiệp (Phạm vi 3) Chuẩn mực kế toán và báo cáo
Authors: Pankaj Bhatia, Cynthia Cummis
David Rich, Laura Draucker
Holly Lahd, Andrea Brown
Keywords: Climate
Khí hậu
Business
Kinh doanh
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
Abstract: Tiêu chuẩn (còn được gọi là Tiêu chuẩn Phạm vi 3) cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các công ty và các tổ chức khác để chuẩn bị và báo cáo công khai phát thải GHG bao gồm phát thải gián tiếp do hoạt động của công ty.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2011-10
Type: Báo cáo
Extent: 152 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghgp_corporate_value_chain_scope_3_standard.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.