Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorPankaj Bhatia, Cynthia Cummis-
dc.creatorDavid Rich, Laura Draucker-
dc.creatorHolly Lahd, Andrea Brown-
dc.date.issued2011-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49119-
dc.description.abstractTiêu chuẩn (còn được gọi là Tiêu chuẩn Phạm vi 3) cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các công ty và các tổ chức khác để chuẩn bị và báo cáo công khai phát thải GHG bao gồm phát thải gián tiếp do hoạt động của công ty.-
dc.format.extent152 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectBusinessvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectGreenhouse Gasvi
dc.subjectKhí nhà kínhvi
dc.titleGreenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standardvi
dc.title.alternativeTiêu chuẩn khí nhà kính đối với hoạt động của doanh nghiệp (Phạm vi 3) Chuẩn mực kế toán và báo cáovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghgp_corporate_value_chain_scope_3_standard.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.