Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49120
Title: GHG Mitigation in Brazil's Land Use Sector: An Introduction to the Current National Policy Landscape
Other Titles: Giảm thiểu khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng đất của Braxin: Giới thiệu về bối cảnh chính sách quốc gia hiện nay
Authors: Maria Fernanda Gebara, Alice Thuault
Keywords: Climate
Khí hậu
Land Use
Sử dụng đất
National Policy
Chính sách quốc gia
Brazil
Abstract: Brazil đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) 36,1% đến 38,9% so với dự kiến vào năm 2020 thông qua một số kế hoạch và sáng kiến của ngành. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kế hoạch giảm thiểu GHG trong lĩnh vực sử dụng đất ở Brazil.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-12
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghg-mitigation-brazil-land-use-sector.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 523,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.