Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49122
Title: Bottom Line on Energy Savings Certificates
Other Titles: Điểm mấu chốt về Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng
Authors: Robyn Liska, Devin Canavan
Keywords: Energy
Năng lượng
Energy Savings
Tiết kiệm năng lượng
Energy Savings Certificates
Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng
Abstract: Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng (ESC) được sử dụng ở một số bang như một cơ chế thông qua đó các bên thứ ba, như các công ty thương mại và công nghiệp, có thể giúp các tiện ích tuân thủ các mục tiêu hiệu quả năng lượng. Vấn đề này giải thích ESC và thảo luận về vai trò của họ trong thị trường tuân thủ.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-10
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • bottom_line_energy_savings_certificates.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 191,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.