Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49125
Title: The Greenhouse Gas Protocol for the U.S. Public Sector Interpreting the Corporate Standard for U.S. Public Sector Organizations
Other Titles: Biên bản khí nhà kính cho khu vực công của Hoa Kỳ Giải nghĩa tiêu chuẩn báo cáo doanh nghiệp cho các tổ chức khu vực công của Hoa Kỳ
Authors: Stephen Russell, Mary Elizabeth Sotos
Virginia Bostock, Michael Canes
Emil Dzuray, Robert Hardison
Rachael Jonassen, Julia Kalloz
Snapper Poche
Keywords: Energy
Năng lượng
Business
Kinh doanh
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Báo cáo này cung cấp hướng dẫn để diễn giải chuẩn mực báo cáo và kế toán doanh nghiệp của Nghị định thư GHG dành riêng cho khu vực công. Để biết thêm thông tin về Biên bản khí nhà kính, vui lòng truy cập http://www.ghgprotatio.org/
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-10
Type: Báo cáo
Extent: 112 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghg_protocol_for_the_us_public_sector.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.