Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49126
Title: Greenhouse Gas Mitigation in the United Kingdom: An Overview of the Current Policy Landscape
Other Titles: Giảm thiểu khí nhà kính ở Vương quốc Anh: Tổng quan về bối cảnh chính sách hiện tại
Authors: Adrian Gault
Keywords: Climate
Khí hậu
United Kingdom
Vương quốc Anh
Greenhouse Gas Mitigation
Giảm thiểu khí nhà kính
Greenhouse Gas
Khí thải nhà kính
Abstract: Luật pháp trong nước, Đạo luật Biến đổi Khí hậu 2008 cam kết với Vương quốc Anh giảm 80% mức phát thải từ năm 1990 vào năm 2050. Luật này cũng bắt buộc một hệ thống ngân sách carbon 5 năm để hướng tới mục tiêu đó.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2012-12
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghg_mitigation_uk_policy_landscape.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 693,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.