Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49127
Title: Greenhouse Gas Mitigation in Australia: An Overview of the Current Policy Landscape
Other Titles: Giảm thiểu khí nhà kính tại Úc: Tổng quan về bối cảnh chính sách hiện tại
Authors: Olivia Kember, Erwin Jackson
Merry Chandra
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas Mitigation
Giảm thiểu khí nhà kính
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
Australia
Úc
Abstract: Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách lớn ở Úc có khả năng làm giảm lượng khí thải nhà kính (GHG). Bài viết còn thảo luận về một cơ chế định giá carbon, mục tiêu năng lượng tái tạo và các chính sách hiện có khác.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-08
Type: Báo cáo
Extent: 30 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ghg_mitigation_in_australia_overview_of_current_policy_landscape.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 636,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.