Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49129
Title: Getting to $100 Billion: Climate Finance Scenarios and Projections to 2020
Other Titles: Thu nhập tới 100 tỷ đô la: Các kịch bản và dự báo tài chính khí hậu đến năm 2020
Authors: Michael Westphal, Athena Ballesteros
Jennifer Morgan, Pascal Canfin
Keywords: Climate
Khí hậu
Finance
Tài chính
Finance Scenarios
Kịch bản tài chính
Climate Finance
Tài chính khí hậu
Abstract: Bài viết phân tích câu hỏi được nêu ở tên đề tài bằng cách nghiên cứu và xem xét các nguồn tài chính khác nhau đến năm 2020 và đồng thời chứng minh các kịch bản có thể xảy ra để đạt được mục tiêu 100 tỷ đô la.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-06
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • getting-to-100-billion-final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 513,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.