Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49149
Title: Kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Báo cáo tài chính
Doanh nghiệp bảo hiểm
Báo cáo kiểm toán
Lưu chuyển tiền tệ
Kinh doanh bảo hiểm
Kiểm soát nội bộ
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận kiểm toán BCTC DNBH. Đánh giá thực trạng kiểm toán BCTC DNBH do công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện và phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC DNBH. Trên cơ sở đó, rút ra các kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm toán BCTC DNBH và nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC DNBH ở Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Phú Giang
Lê Thị Thanh Hải
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 169tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an-full.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.