Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49188
Title: Authority over forests: Negotiating democratic decentralization in Senegal
Other Titles: Quyền đối với rừng: Đàm phán phân cấp dân chủ ở Sénégal
Authors: Jesse Ribot
Keywords: Forests
Rừng
Senegal
Democratic decentralization
Phân cấp dân chủ
Abstract: Bài báo này kể câu chuyện về việc Junx Dunx ký lệnh mở các khu rừng trong Cộng đồng nông thôn của mình để khai thác vào năm 2006. Phần đầu tiên cung cấp nền tảng về cuộc đấu tranh kiểm soát rừng ở Nambaradougou và phân cấp lâm nghiệp rộng lớn hơn ở Sénégal.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-1
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wp36_ribot.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 318,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.