Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49194
Title: El mercado de alimentos
Other Titles: Chợ thực phẩm
Authors: World Resources Institute
Keywords: Alimentos
Thực phẩm
Abstract: Mang đủ thức ăn vào bàn là một cuộc đấu tranh không ngừng cho nhiều gia đình trong BOP. Ở nhiều nước, việc mua thực phẩm chiếm hơn một nửa ngân sách hộ gia đình trong BOP, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á. Ở Nigeria, thức ăn của họ đại diện cho 52% chi tiêu gia đình của BOP và ở Pakistannông khoảng 55%. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ chi tiêu gia đình giảm; tuy nhiên, đại diện tỷ lệ chi tiêu gia đình cao nhất và thị trường BOP là lớn nhất.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: es
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b-esp_capitulo8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 328,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.