Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49216
Title: Expenditure data methodology country surveys country tables
Other Titles: Phương pháp dữ liệu khảo sát quốc gia
Authors: World Resources Institute
Keywords: Data
Dữ liệu
Abstract: Dữ liệu chi tiêu được lấy từ các khảo sát tiêu dùng hộ gia đình thực hiện bởi các cơ quan thống kê quốc gia. Tất cả các khảo sát đã được chuẩn hóa như một phần của vòng 2003 của Chương trình Quốc tế so sánh. Tiêu chuẩn hóa các khảo sát được sử dụng trong báo cáo này được giám sát bởi Olivier Dupriez, nhà thống kê cao cấp và nhà kinh tế cùng với Nhóm Dữ liệu Phát triển Ngân hàng Thế giới.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 38 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • n4b_appendixb.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 967,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.