Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49237
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ America
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
Abstract: Năm 2003 Tổng phát thải GHG là 123MtCO2e, chiếm 8% phát thải Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ.• Các ngành phát thải hàng đầu của Wisconsin bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp và nông nghiệp.• Phát thải GHG từ phát điện tăng 29 phần trăm từ năm 1990 đến 2003, đại diện cho sự tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế các ngành ở Wisconsin...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-wisconsin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.