Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49238
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ America
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
America
Mỹ
Greenhouse
Nhà kính
Abstract: Năm 2003, phát thải Ohio GHG tổng cộng 299 MtCO2e, đại diện19 phần trăm lượng khí thải Trung Tây và 4 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ.• Các ngành phát thải hàng đầu của Ohio bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp, và sử dụng năng lượng dân cư.• Từ năm 1990 đến 2003, sử dụng năng lượng công nghiệp khí thải ở bang giảm 15 MtCO2e, hoặc 29 phần trăm, nhiều hơn gấp đôi Trung Tây khu vực trung bình. Khí thải GHG từ vận chuyển tăng thêm 13 MtCO2e mức tăng lớn nhất,...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-ohio.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 838,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.