Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49239
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ America
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
Abstract: Năm 2003, Missouri GHG tổng phát thải là 163MtCO2e, đại diện cho 10 phần trăm phát thải của Trung Tây và 2 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ.• Các lĩnh vực phát thải hàng đầu của Missouri bao gồm điện thế hệ, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng năng lượng.• Từ năm 1990 đến 2003, khí thải GHG Missouri Missouri tăng thêm 32 MtCO2e, tương đương 26% tăng trưởng tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm lớn nhất của bất kỳ Tiểu bang miền Trung Tây.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-missouri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 842,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.