Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49241
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ America
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
America
Mỹ
Abstract: Năm 2003, GHG tổng lượng khí thải là 120 MtCO2e, đại diện cho 8 phần trăm khí thải của miền Trung Tây và 2 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Minnesota bao gồm điện thế hệ, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp sử dụng nang lượng. Phát thải GHG từ giao thông vận tải tăng 43 phần trăm từ năm 1990 đến 2003, chiếm phần trăm lớn nhất trong lĩnh vực này ở Trung Tây. Phát thải từ phát điện tăng bằng 22 phần trăm (khoảng 7 MtCO2e) so với cùng khoảng thời gian...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-minnesota.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.