Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49242
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ America
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
America
Mỹ
Abstract: Năm 2003, Michigan GHG tổng lượng khí thải là 212 MtCO2e, chiếm 14% Khí thải Trung Tây và 3 phần trăm khí thải của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực phát triển hàng đầu của Michigan bao gồm điện sản xuất, vận chuyển, sử dụng năng lượng công nghiệp, và sử dụng năng lượng dân cư. Tổng phát thải GHG ở Michigan tăng 1% MtCO2e trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2004, ít hơn bất kỳ tiểu bang miền Trung Tây khác. Tăng trưởng GHG trong các lĩnh vực năng lượng là 1 phần trăm, tích lũy, ít hơn một phần mười mức tăng phần trăm trung bình quan sát được cho cả Trung Tây và toàn quốc....
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-michigan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 799,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.