Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49245
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Abstract: Năm 2003, tổng lượng khí thải GHG của Indiana 269 MtCO2e, chiếm 17% khí thải Trung Tây và 4 phần trăm lượng khí thải của Hoa Kỳ. Các ngành phát triển hàng đầu của Indiana bao gồm điện, sử dụng năng lượng công nghiệp, giao thông vận tải và các quy trình công nghiệp. Giữa năm 1990 và 2003, khoảng 90 phần trăm (24 MtCO2e) tăng trưởng khí thải từ các ngành năng lượng là do sự gia tăng khí thải từ sản xuất điện và giao thông vận tải. Phát thải GHG từ sử dụng năng lượng công nghiệp đại diện cho tổng số cao thứ hai của bất kỳ lĩnh vực nào ở Indiana (đằng sau thế hệ điện). Giữa 1990 và 2003, khí thải công nghiệp giảm bằng 2 phần trăm,...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang; pdf
Method: World resources institute 2003
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest-indiana.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 805,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.