Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49248
Title: Charting the Midwest an inventory and analysis of greenhouse gas emissions in America’s heartland
Other Titles: Lập biểu đồ vùng Trung Tây kiểm kê và phân tích khí thải nhà kính ở trung tâm nước Mỹ
Authors: John Larsen, Thomas Damassa
Ryan Levinson
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Greenhouse
Nhà kính
Midwest
Trung tây
Abstract: Biểu đồ miền Trung Tây đến vào thời điểm quan trọng. Khoa học đã có, và G8 đã rõ ràng biến đổi khí hậu cao như một ưu tiên toàn cầu. Và, giờ đây, lần đầu tiên, Haiti, Hoa Kỳ đã hứa sẽ biến biến đổi khí hậu là một ưu tiên quốc gia. Các quốc gia Trung Tây có cơ hội đóng vai trò lãnh đạo khí hậu giúp hình thành cuộc tranh luận quốc gia đang diễn ra và khi làm như vậy, để phát triển các công nghệ mới, tạo công ăn việc làm và xây dựng cơ sở kinh tế bền vững với môi trường.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2003
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • charting-the-midwest.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.