Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49253
Title: Ảnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Văn Kỷ
Keywords: Du lịch
Phát triển bền vững
Đầu tư du lịch
Hải Dương
Abstract: Phân tích, đánh giá làm rõ ảnh hưởng lan tỏa của hoạt động đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp mang tính khoa học để hoạt động đầu tư du lịch có ảnh hưởng nhiều đến việc thức đẩy phát triển bền vững tỉnh Hải Dương
Advisor: Nguyễn Hồng Minh
Đồng Xuân Đảm
Issue Date: 2018-12
Type: Luận án
Extent: 263tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 803,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenVanKy_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 596,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.