Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49261
Title: Fields of Fuel: Market and Environmental Implications of Switching to Grass for U.S. Transport
Other Titles: Lĩnh vực nhiên liệu: Ý nghĩa về thị trường và môi trường của việc chuyển sang trồng cỏ cho giao thông Hoa Kỳ
Authors: Liz Marshall, Zachary Sugg
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Environmental
Môi trường
Abstract: Nghiên cứu này xem xét tác động của việc tăng sản lượng cỏ thương mại đối với mô hình sử dụng đất nông nghiệp của Hoa Kỳ, giá cả hàng hóa và tác động môi trường của các hệ thống cây trồng trong ngành nông nghiệp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-04
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • fields_of_fuel.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 579,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.