Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49270
Title: Policy Design for Maximizing U.S. Wind Energy Jobs
Other Titles: Thiết kế chính sách để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng gió của Hoa Kỳ
Authors: Lutz Weischer
Keywords: Energy
Năng lượng
United States
Hoa Kỳ
Wind Energy
Năng lượng gió
Abstract: Năng lượng gió là một ngành công nghiệp còn non trẻ ở Hoa Kỳ, nhưng có tiềm năng thúc đẩy tạo việc làm lớn. Một số nghiên cứu cho thấy năng lượng gió tạo ra nhiều việc làm hơn so với sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-10
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • factsheet_policy_design_for_maximizing_us_wind_energy_jobs.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.