Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49327
Title: Power Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Colorado
Other Titles: Cơ hội cho ngành năng lượng giảm phát thải carbon dioxide: Colorado
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Climate
Khí hậu
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã đưa ra các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới và dự kiến sẽ công bố các tiêu chuẩn cho các nhà máy hiện có vào năm 2014. Một khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các bang sẽ xây dựng và thực hiện các kế hoạch của riêng mình để đạt được mức giảm phát thải cần thiết. Trong tờ thông tin này, WRI xem xét cách Colorado sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có của mình để giảm lượng khí thải nhà máy điện.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-11
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • co_fact_sheet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 591,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.