Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49333
Title: Emissions reductions under pollution reduction proposals in the 111th u.s.Congress
Other Titles: Giảm phát thải theo đề xuất giảm ô nhiễm trong Đại hội lần thứ 111
Authors: John Larsen
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Abstract: Phân tích này cung cấp một đánh giá về việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) ròng so với tổng phát thải của Hoa Kỳ điều đó có thể đạt được bằng các đề xuất giảm ô nhiễm hiện đang được xem xét trong Đại hội 111. Điều này được đánh giá là bản cập nhật cho phân tích trước đó WRI được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2009 và bao gồm phân tích về Đạo luật Quyền lực Hoa Kỳ (APA), được giới thiệu như một dự thảo luật vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 bởi Thượng nghị sĩ Kerry và Lieberman.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2010-06-08
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • usclimatetargets_2010-06-08.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 552,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.